Biografie

Heiner Holtappels / Klaus Boegel / Boegel & Holtappels

 


Heiner Holtappels

Biografie

Heiner Holtappels studeerde aan de Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf bij K.O. Götz en deed staatsexamen filosofie en kunstgeschiedenis. Hij is hoofddocent Vrije Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Hij is bestuurslid van de 5 Days Off Media Foundation, Dyne.org, Moois Media Foundation, Nan Hoover Foundation en de Euroz Stichting. Hij zit in de adviesraad van het Center of Art, Sangeorgiu de Mures en het Museum of Contemporary Art, Boekarest (beide in Roemenië), en was van 2000 tot 2005 voorzitter van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving van de Raad voor Cultuur.

Heiner Holtappels volgde in januari 1998 René Coelho op, die van 1979 tot 1998 als oprichter en directeur leiding gaf aan het Nederlandse Instituut voor Mediakunst, Montevideo / Time Based Arts. Het NIMk heeft zich in die 12 jaar ontwikkeld tot een belangrijke speler op het veld van de mediakunst: het instituut vervult op het gebied van conservering, presentatie en ontsluiting, distributie en onderzoek een toonaangevende positie in binnen- en buitenland.

Biography

Heiner Holtappels was born Germany and studied at the Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf under K.O. Götz. He holds a M.A. in fine arts, philosophy and art history. From 1975 till 1998 he was working as an visual artist and as a teacher, first at the Vrije Academie in The Hague, and later as Professor of Fine Arts at the Academy of Arts in Arnhem (the Academy which he headed from 1996 onwards).

From 1998 till early 2011 he was Director of the Netherlands Media Art Institute (NIMk) in Amsterdam. He is also a senior lecturer in Autonomous Art at the Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. From 2000 – 2005 he was chairman of the committee on Visual Art and Design for the Cultural Council. Currently he is a member of the board of directors of the 5 Days Off Media Foundation, Dyne.org Foundation, Moois Media Foundation, Nan Hoover Foundation and Chairman of CASCO, Utrecht, and he is on the advisory boards of the Center of Art, Sangeorgiu de Mures and the Museum of Contemporary Art, Bucharest (both in Romania).

 


Klaus Boegel

Biografie

Geb. 1948 in Mülheim-Ruhr. 1969-1974 Studium Kunst und Kunstwissenschaft Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. 1973 Meisterschüler K.O.Götz. 1975-1977 Stipendium D.A.A.D. Niederlande. 1977 Stipendium ‚ Ministerie voor Cultuur’ Projekt ‚Körpersprache bei Schizophrenen’. Ab 1977 freischaffender Künstler, Kunsttherapeut, Dozent Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Institut für angewandte integrale Psychologie, Seminars, Workshops.

1975-1984 Zusammenarbeit mit Heiner Holtappels: Performances, Videoarbeiten, Installationen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Schweden, USA, Russland, China, Finnland. Seit 1998 Zusammenarbeit mit Louis Spoelstra: ‚Web-Art’ Projekte, Videoarbeiten, Installationen.

Curriculum vitae

Born: 1948 Mühlheim-Ruhr, Germany

Works and lives: Geldern, Germany

Education: 1969 – 1974 “Staatliche Kunstakademie“ Düsseldorf, Art and Art History, Meisterschüler K.O.Götz, Staatsexamen, MA 1975 Scholarship „DAAD“ for the Netherlands 1977 Scholarship Ministry of Culture for “Schizophrenic Bodylanguage” Since 1975 Performances and installations in the Netherlands, Belgium, Germany, Sweden and Finland.

Books: “Untersuchungen”, 1980 in cooperation with Heiner Holtappels, The Hague, NL “Tigermann“, 1980, The Hague, NL „Infermental“, international videomagazine, 1984, Amsterdam, NL „Kunst & Therapie“, 1983, Amersfoort, NL „De magnetische Tijd“, 2003, Montevideo, Amsterdam, NL “30 years of Dutch Videoart”, travelling exposition 7 cities of Russia “A short history of Dutch Video Art”, Gate Foundation, Amsterdam, NL Since 1977 Articles in internatonal magazines, lectures and workshops in the Italy, The Netherlands, Great Britain

Websites: 2000 www.lifeside.nl, Web-art-project, in cooperation with Louis Spoelstra 2004 www.lifeside/dreamline.nl, Internet project “DRMLNE”, in cooperation with Louis Spoelstra 2005 www.kunstmedizin.com Art medicine-project

Employment: 1980 – 1983 Art Therapist, Psychiatric Hospital, Oegstgeest, NL 1983 – 2002 Lecturer at “Hogeschool Utrecht”, faculty of Art Therapies, NL 2004 – 2006 Lecturer at “ArtEz”, Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, NL

Memberships: 1986 “NETA”, The National Expressieve Therapy Association, New York 1987 “SRCT”, registered Art Therapist, The Netherlands

 


Boegel & Holtappels

Over ons werk

Ontevreden met de traditionele beeldende uitdrukkingsmiddelen, zochten wij naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden. Het ging om de vraag: ”In welke vorm kunnen we ons het beste uitdrukken en tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij onszelf en ons levensproces blijven?” We wezen het van de hand ons uit te drukken via het filter van gebruikelijke media en zochten naar een direkte uitbeeldingsvorm van de emotionele uiting.

De oplossing bleek voor ons te zijn de vorm van het experimentele onderzoek. Daarbij was de eigenlijke aktie de essentie; video-registratie, foto's en films werden in eerste instantie als puur dokumentatiemiddel opgevat en aangewend. In 1975 begonnen wij onze onderzoeksreeks met de vraag: ”Wat voor krachten zitten er achter uitingen van emoties en hoe kunnen we deze krachten zichtbaar maken?" We gingen ervan uit, dateen omkering van het verloop van een emotioneel proces - beginnend met het uitdrukken van een emotie - ook iets duidelijk moest maken over de krachten, die ze veroorzaken. (Lachen, huilen, beven, slaan - 1975 - nr. l/ 2/ 3.) Het bleek, dat het dramatiseren van emotieuitingen alleen, niet noodzakelijk tot een werkelijk gewaarworden van het daarbij behorende gevoel leidde. Het leidde desondanks tot een bewustwording en herwaardering van als vanzelfsprekend ervaren reaktief verlopende vormen van gevoelsuitingen.

Onze akties werden vanaf het idee tot aan de uitvoering ervan gezamenlijk uitgewerkt. Het werk werd daarbij vaak beinvloed door onze buiten de rationaliteit liggende gedragsvormen, die tussen ons speelden. Dit feit maakten we nu tot het eigenlijke thema. Eerst wendden we ons tot dit aspekt in Het onderzoek over het spreken (Sprachformen 1975 - nr. 4.) Daarna volgden de onderzoeken aangaande lichaamshoudingen met als probleemstelling: "Wat voor rol speelt de lichaamshouding in ons kommunikatieproces?" (Körpergespräche, Rollengespräche - 1975 - nr. 5/6.)

Methodisch gezien namen we lichaamshoudingen, losgemaakt van hun oorspronkelijke kontekst, aan gedurende een van tevoren vastgelegde tijd. We spraken daarbij over de gewaarwordingen die door deze houdingen opgeroepen werden. We maakten zodoende de non-verbale mededelingen tot thema van onze verbale kommunikatie.

De afsluiting van deze kommunikatie-serie vormde de aktie "Siamese tweeling" (1975 - nr. 7). Wij brachten 8 uren door in, bij de borst aan elkaar genaaide, overalls. Daarmee was de richting aangegeven waarin zich ons verdere werk ontwikkelde: het onderzoek van de psychische uitwerking van uiterlijke, op het lichaam inwerkende, omstandigheden.
Siamese tweeling" verbeeldt een gekomprimeerde en symbolische vorm van onze samenwerking.

We gingen nu weer over tot individuele experimenten. Daarbij stond de persoonlijke problematiek van de eigen psyche centraal. Ging het er bij alle akties al om, ervaringen te maken, in plaats van formeel-esthetische vraagstellingen verder te ontwikkelen, nu gingen we van probleemstellingen uit die ons existentieel betroffen. (Sinnesentzung Körpersituation + Atmung - 1976 - nr. 8 - 15.) Aan de ene kant beschouwden en behandelden we ons hierbij zelf als objekt, aan de andere kant was er de intentie dieper door te dringen in onze subjektieve belevingswereld en de daaraan verbonden gevoelens tot uitdrukking te brengen.

In onze manier van uitbeelden, namelijk het met behulp van extreme situaties lichamelijk uitdrukken van onze gevoelens, zagen we een raakpunt met verschijnselen uit het gebied van de psychiatrie: we beschouwden de extreme lichaamshoudingen van schizophrene katatonen als een direkte uitdrukking van hun subjektieve situatie. Het fascineerde ons, dat mensen zo buitengewoon lang (vaak urenlang} in zulke uitdrukkingsvolle houdingen konden volharden en zich zo direkt uitdrukten, zonder gebruik van beeldende middelen.

We probeerden daarna door het nabootsen van extreme houdingen lichamelijk nader tot deze wereld” te komen. (Imitationen 1 + 2 - 1977 nr. 16/17.) We konden de gekozen houdingen niet langer dan maximaal 4 minuten aannemen, zonder dat onze spieren verkrampten en begonnen te trillen. Zo namen wij iets waar van de aanwezigheid van de geweldige energie, die katatonen in staat stelt urenlang in zulke houdingen te volharden.

In kontakten met psychiaters en patiënten - binnen en buiten psychiatrische klinieken - probeerden we achter het onbekende, het raadsel van deze, voor buitenstaanders vaak zo bizar en exotisch aandoende, uitdrukkingswereld van de ”schizophrenen" te komen. In de inrichtingen zelf vonden we geen exotische sfeer, eerder een door tranquillizers opgeroepen gedempte troosteloosheid. De sterk expressieve uitdrukkingsvormen waren met de opkomst van kalmeringsmiddelen van het toneel verdwenen in de spychiatrische inrichtingen. Ook het ons bezighouden met wetenschappelijke theorieën en hun pogingen opheldering te verschaffen, gaf ons geen bevredigend antwoord op de vraag hoe de ”geesteszieke” en zijn wereld te begrijpen zou zijn. Het ging ons er ook niet om, de uitdrukkingsvormen van geesteszieken puur formeel als kreativiteitsuiting te beschouwen en ze naar artistieke kriteria als "orginaliteit" en "ideeënrijkdom" te ordenen. Het ging ons veeleer om het innerlijke proces, dat zich manifesteert in deze houdingen.

Ons werk is de poging kontakt met deze wereld op te nemen en, in wisselwerking daarmee, ook met de eigen wereld, verborgen in onszelf. We hebben verscheidene aspekten uit deze uitdrukkingswereld genomen en ze in eigen akties omgezet. Zo ontstond er een reeks akties en performances ("Begrenzungen", "Reminiszens”, "Monotonie" - nr. 18 - 30), die dit materiaal uit een buiten de kunst liggend terrein, weer integreerde in onze vorm van zelfervaring.

Über unsere Arbeit

Unzufrieden mit den traditionellen bildnerischen Ausdrucksmitteln suchten wir nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Es ging um die Frage: “In welcher Form können Wir uns am besten ausdrücken und gleichzeitig so dicht wie möglich an uns selbst und unserem Lebensprozess bleiben?" Wir lehnten es ab, uns durch den Filter herkömmlicher Medien auszudrücken und suchten nach einer direkten Darstellungsform des emotionalen Ausdrucks.

Als Lösung ergab sich für uns die Form der experimentellen Untersuchung. Dabei war die eigentliche Aktion das Wesentliche; Videoauüeichnung, Fotos und Filme wurden in erster Linie als reine Dokumentationsmittel verstanden und eingesetzt. 1975 begannen wir unsere Untersuchungsreihe mit der Fragestellung: "Was für Kräfte stecken hinter Emotionsäusserungen und wie können wir diese Kräfte sichtbar machen?" Wir gingen davon aus, dass eine Umkehrung der Abfolge eines Emotionsprozesses - beginnend mit dem Ausdruck einer Emotion - auch etwas offenbaren müsse über die Kräfte, die sie verursachen. (Lachen, Weinen, Zittern, Schlagen-1975-Nr. 1/2/3.) Es zeigte sich, dass das alleinige Dramatisieren von Emotionsäusserungen nicht notwendig zu einer Empfindung des dazugehörenden Gefühls führte. Es kam jedoch zu einer Bewusstwerdung und Neubewertung der als selbstverständlich erfahrenen und reaktiv ablaufenden Formen der Gefühlsäusserungen.

Unsere Aktionen wurden von der Idee bis zur Ausführung gemeinsam erarbeitet. Die Arbeit wurde dabei häufig durch unsere, ausserhalb der Rationalität liegenden Verhaltensweisen, die sich zwischen uns abspielten, beeinflusst. Diese Tatsache machten wir nun zum eigentlichen Thema. Zuerst wandten wir uns diesem Aspekt zu in der Untersuchung von Sprache. (Sprachformen-1975-Nr. 4.) Danach folgten die Untersuchungen von Körperhaltungen unter der Fragestellung: Wie wirkt sich die Körperhaltung in unserem Kommunikationsprozess aus? (Körnergespräche, Rollengespräche-1975-Nr. 5/6.)

Methodisch gesehen nahmen wir, aus dem ursprünglichen Kontext herausgelöste, Körperhaltungen für eine vorher festgelegte Zeitdauer ein. Wir sprachen dabei über die Empfindungen, die durch diese Haltungen ausgelöst wurden. Wir machten somit die nonverbalen Mitteilungen zum Thema unserer verbalen Kommunikation. Den Abschluss dieser Kommunikationsserie bildete die Aktion “Siamesische Zwillinge" (1976-Nr. 7). Wir verbrachten 8 Stunden in an der Brust zusammengenähten Overalls. Damit war die Richtung angegeben, in der sich unsere weitere Arbeit entwickelte: Die Untersuchung der psychischen Auswirkungen von äusseren, auf den Körper wirkenden Bedingungen. "Siamesische Zwillinge" stellt eine komprimierte und symbolische Form unserer Zusammenarbeit dar.

Wir wandten uns nun wieder Einzelexperimenten zu. Dabei stand die persönliche Problematik der eigenen Psyche zentral. Ging es bei allen Aktionen schon darum, Erfahrungen zu machen, anstatt formalästhetische Fragestellungen weiterzuentwickeln, so gingen wir jetzt von Problemstellungen aus, die uns existentiell betrafen. (Sinnesentzug, Körpersituation + Atmung-l976-Nr. 8-15.) Auf der einen Seite betrachteten und behandelten wir uns hierbei selbst als Objekt, auf der anderen Seite stand die Absicht, tiefer in unsere subjektive Erlebniswelt einzudringen und die damit verbundenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

In unserer Art der Darstellung, nämlich mit Hilfe von extremen Situationen unsere Gefühle körperlich auszudrücken, sahen wir einen Berührungspunkt zu Erscheinungsformen aus dem Bereich der Psychiatrie: Wir verstanden die extremen Körperhaltungen von "schizophrenen Katatonen" als einen direkten Ausdruck ihrer subjektiven Situation. Es faszinierte uns, dass Menschen in solch ausdrucksstarken Haltungen so aussergewöhnlich lange (oft für Stunden) verharrten und sich so, ohne den Gebrauch bildnerischer Mittel, direkt ausdrückten.

Wir versuchten zunächst durch Nachstellungen der extremen Haltungen uns dieser "Welt" körperlich anzunähern. (lmitationen 1 + 2-1977-Nr. 16/17.) Wir konnten die ausgewählten Haltungen nicht länger als maximal 4 Minuten einnehmen, ohne dass sich unsere Muskeln verkrampften und zu zittern begannen. So erfuhren wir etwas über das Vorhandensein der ungeheuren Energie, die es Katatonikern" ermöglicht, in solchen Haltungen stundenlang regunslos zu verharren.

In Kontakten mit Psychiatern und Patienten in- und ausserhalb psychiatrischer Kliniken versuchten wir hinter das Unbekannte, das Rätsel dieser, für Aussenstehende oft so bizarr und exotisch anmutenden Ausdruckswelt der “Schizophrenen" zu kommen. In den Anstalten selbst fanden wir keine Exotik, eher eine durch Tranquilizer hervorgerufene, gedämpfte Trostlosigkeit. Die stark expressiven Ausdrucksformen waren mit dem Aufkommen von Beruhigungsdrogen aus dem Erscheinungsbild der psychiatrischen Einrichtungen verschwunden. Auch die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Theorien und deren Erklärungsversuchen gab uns keine befriedigende Antwort, wie der "Geisteskranke" und seine Welt zu verstehen sei. Uns ging es auch nicht darum, die Ausdrucksformen der Geisteskranken rein formal als Kreativitätsäusserung zu betrachten und sie nach künstlerischen Kriterien wie "Originalität" und "Einfallsreichtum” zu ordnen. Vielmehr ging es uns um den inneren Prozess, der sich in diesen Haltungen manifestiert.

Unsere Arbeit ist der Versuch, Kontakt zu dieser "Welt" aufzunehmen und in Auseinandersetzung damit auch Kontakt zu der eigenen verborgenen Welt in uns selbst. Wir haben verschiedene Aspekte aus dieser Ausdruckswelt herausgegriffen und sie in eigene Aktionen umgesetzt. Es entstand eine Serie von Aktionen und Performances (Begrenzungen‚ Reminiszenz, Monotonie-1977/78-Nr. 18-30) die dieses Material aus einem Bereich ausserhalb der Kunst, wieder integrierte in unsere Form der Selbsterfahrung.